Vyhledávání:

rozšířené

Celkem za: 0 Kč

Provozovatel

e dveře s.r.o
Primátorská 296/38
18000 Praha

IČO: 02608430
DIČ: CZ02608430

Tel.: 478571060

E-mail
HOT-LINE

e dveře s.r.o.
se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 Libeň
identifikační číslo: 02608430
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220893
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.dobre-dvere.cz/
Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
-> Doporučte nás!

NÁKUPNÍ ŘÁD

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena na zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Práva z vadného plnění
 8. Reklamační řád
 9. Další práva a povinnosti smluvních stran
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 12. Doručování
 13. Závěrečná ustanovení
OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
e dveře s.r.o.
se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 Libeň
identifikační číslo: 02608430
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220893
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.dvere.cz/

1. Úvodní ustanovení Nahoru

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti e dveře s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 Libeň, identifikační číslo: 02608430, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220893 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.dvere.cz  (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet Nahoru

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy Nahoru

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

            3.4.1.    o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického 
                        nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
            3.4.2.    o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení 
                        objednávaného zboží, 
            3.4.3.    a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako 
                         "objednávka").

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího") změnou stavu objednávky "přijato".

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky Nahoru

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese provozovna kancelář, Klíšská 977/77, 40001 Ústí nad Labem;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, výdejní místa, doprava TOPTRANS, doprava dvere.cz;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600539113/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího");

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   Prodávající má s ohledem na rozsah a hodnotu objednávky možnost požadovat zálohu (obvykle ve výši 60% z celkové hodnoty objednávky). O této záloze bude zákazníka informovat v co nejkratší době po zadání objednávky do systému. Záloha může být požadována i v případě, že zákazník požaduje některé nestandartní úpravy objednaného zboží. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající e dveře s.r.o., je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy Nahoru

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu u zboží na objednávku na našem webu dvere.cz, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dvere.cz

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.    Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečné doprava atd.

5.6.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplně kontaktní údaje. Vyjíme čně může prodejce požadovat po kupujícím souhlas s tím, že objednávka je závazná a že ji není možné stornovat. Pokud kupující souhlasí se závaznou objednávkou, není možné, aby ji později zrušil.

5.9.    Pokud byla uhrazena záloha na zboží, které je objednávané na přání zákazníka, objednávka se stává závaznou. Podle § 1837 obč. zák. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. V případě stornování této objednávky a odstoupení od smlouvy je záloha nevratná.

5.10.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zde

 

6. Přeprava a dodání zboží Nahoru

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Dodací lhůta začíná, dnem připsání peněz na účet. (jedná se většinou o platbu převodním příkazem) informaci o potvrzení platby dostáváte správcem systému webu. V případě platby v hotovosti nebo vložením na účet, dodací lhůta začíná ihned. Potvrzení dostáváte správcem systému webu na elektronickou adresu uvedenou při registraci. Změna stavu objednávky objednávka se "vyřizuje". Informace o dodací lhůtě je uvedena na kartě zboží.

6.6.   Doprava nezahrnuje roznesení - složení zboží přímo do bytu. Objednané zboží Vám řidič pomůže donést za první uzamykatelné dveře. V případě zájmu o vynesení zboží do vyšších pater je nutná předchozí domluva s dodavatelem, na základě které bude služba domluvena  a zajištěna. Cena za službu je stanovena ceníkem služeb TOPTRANS a bude zaplacena přepravní službě na místě v hotovosti.

6.7.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

dodací a platební podmínky

 

 

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Doprava po ČR * 650.00 Kč
Doprava na adresu Česká pošta * 125.00 Kč

* Pro zásilky nad 30 000.00 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.


Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou 65.00 Kč
(objednávky od 1.00 Kč do 1 500.00 Kč )
Převodem z účtu 0.00 Kč
(objednávky od 1.00 Kč )

7. Práva vadného plnění Nahoru

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 
 • 7.2.5.    a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

7.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Reklamační řád Nahoru

8.1.    Tento reklamační řád platí pro všechny smluvní partnery (dále jen "zákazník") společnosti e dveře, s. r. o. (dále jen "společnost"). Pokud je v tomto reklamačním řádu uváděno "zboží", zahrnuje tento pojem nejen zboží jako takové, dodané dle kupní smlouvy, ale i dílo spočívající v dodávce a montáže zboží dle objednávky přijaté.

8.2.    Společnost dodá zákazníkovi zboží v množství, jakosti a provedení podle objednávky přijaté nebo jiného smluvního vztahu, který bude mezi nimi uzavřen. Zboží dodá zabalené nebo pro přepravu opatřené způsobem stanoveným ve smlouvě.      

8.3.    Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka v okamžiku, kdy převezme zboží od společnosti e dveře s.r.o., nebo jejich výdejních místech, nebo od přepravní společnosti, nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu společnost umožní nakládat se zbožím a zákazník poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

8.4.    Jestliže zákazník zboží neprohlédne v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce jen, když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

8.5.  Pro uplatnění reklamace je nezbytné zachování následujících lhůt: vady zjevné (např. vady množstevní, dodání jiného zboží, zjevné poškození apod.) je zákazníkovi doporučeno reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Charakteristickou vlastností dřeva jsou barevné odchylky a rozdílnost v kresbě způsobené originalitou každého kusu a rozdílná barevnost rámečků a dýhy, z tohoto důvodu rozdílnost v barevnosti a kresbě u jednotlivých dveří a zárubní a jejich prvků se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace. Reklamace není možné uznat v případě špatného a nevhodného skladování a nesprávnou montáží nebo údržbou. Vady skryté - při určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických a výrobních norem výrobce, vypracovaných na podkladě obecně závazných předpisů. V případě uznání reklamace jako oprávněné a rozhodnutí o odstranění vad sjedná společnost se zákazníkem přiměřenou lhůtu k vyřízení reklamace, minimálně však 30 dní. Jestliže společnost neodstraní vady v přiměřené lhůtě, může zákazník požadovat slevu z ceny nebo výměnu vadného zboží. Vada skrytá se reklamuje nejpozději do 24 měsíců od data předání zboží.

8.6.    Reklamaci může uplatnit pouze zákazník a to písemnou formou u společnosti na provozovně nebo na adresu elektronické pošty (e-mailem) info@dvere.cz ve lhůtách uvedených shora. Při reklamaci (pro urychlení) prosíme, uvádějte: číslo faktury, nebo objednávky, kterým bylo zboží koupeno, dále popis reklamované vady, návrh řešení reklamace (navrhovanou slevu, opravu, výměnu), vhodná je i fotografie (doporučujeme).

8.7.    Okamžikem doručení reklamace zákazníka společnosti se zahajuje reklamační řízení.

8.8.    Zákazník může být požádán v případě reklamace umožnit společnosti kontrolu a převzetí vadného zboží. Neučiní-li tak, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou. Při posuzování vad a určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických a výrobních norem výrobce.

8.9.    Probíhající reklamační řízení není důvodem pro nezaplacení kupní ceny zákazníkem.

8.10. Případné slevy nebo finanční vyrovnání za škody vzniklé zákazníkovi vadným zboží, nebo společnosti neoprávněnou reklamací, budou poukázány do 14ti dnů od vyřízení reklamace.

8.11.   Společnost poskytne na dodávané zboží záruční lhůtu v délce 24ti měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží.

8.12.   Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá společnost.

8.13.  Odpovědnost společnosti za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka vnějšími vlivy nebo zákazníkem samotným.

8.14. Reklamované vady nebudou zákazníkovi uznány v případě, že zákazník nedodržel pokyny pro užívání a údržbu zboží nebo montážní a skladovací podmínky zboží

 

9.Další práva a povinnosti smluvních stran Nahoru 

9.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dvere.cz  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Ochrana osobních údajů Nahoru

10.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doručovací adresu, (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

10.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies Nahoru

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování Nahoru

12.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

13. Závěrečná ustanovení Nahoru

13.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, adresa elektronické pošty info@dvere.cz, telefon +420 727 888 913.

V Praze dne 2.3.2016        
                                                                               
e dveře s.r.o. se sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 Libeň
info@dvere.cz 

ZákazníkNákupní košík

Cenová bomba

© 2018 e dveře s.r.o Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.